صفحه آرشیو

نهضت مكابيان

نهضت مكابيان

نهضت مکابیان (۱)

مقدمه انسان موجودی اجتماعی است و جوامع انسانی نیز با یکدیگر ارتباط دارند. در این ارتباطات، فرهنگ های جوامع بر یکدیگر تأثیر گذارند. این تأثیر گذاری متقابل تدریجی است؛ بدین معنا که مدت ها طول می کشد تا اندیشه ها، اعتقادها و ارزش های اجتماعی…

نهضت مکابیان (۲)

مکابیان قوم یهود که افکار و عقاید خویش را در معرض تهاجم دشمن دید، به رهبری مکابیان به دفاع از مرزهای اعتقادی خود برخاست. خاندان مکابی از متتیای کاهن و پسرانش یوحنا، یهودای مکابی، الیعازار و یوناتان تشکیل شده بود. نام دیگر آنان…

نهضت مکابیان (۳)

۲٫ ایمان به امدادهای غیبی دین داران پیوسته در مبارزات خویش به قدرتی بالاتر از نیروهای مادی تکیه می کنند. آنان همواره خود را به سرچشمه قدرت بی پایان الهی متصل می بینند. به قول متتیای کاهن: «تاریخ همه ی نسل ها گواهی می دهد آنان که به…

نهضت مکابیان (۴)

۴٫ غیرت دینی یکی از سد های محکم در برابر گسترش فرهنگ بیگانه، غیرت دینی است. غیرت دینی آنگاه که مقام با بصیرت و رعایت موازین شرعی و اخلاقی باشد، سپری فولادین است که از احکام شریعت در برابر تهاجم های دشمن دفاع می کند. این سپر باید به دست…