صفحه آرشیو

نور بودن خدا

نور بودن خدا

نور بودن خدا خدا نور است یعنی چه؟ چرا خدا به نور تشبیه شده است؟ ۱٫ یکی از اسماء خداوند متعال نور است، لکن منظور از نور، همین نور حسّی شناخته شده نیست؛ لذا در برخی روایات و ادعیه برای جلوگیری از این پندار آمده است: «... یا نُورَ…