صفحه آرشیو

نوپروتستان گرایی

نوپروتستان گرایی

“اخلاق پروتستانى” در صد سالگى

اشاره در سال ۱۸۰۳ - یعنى بیست سال پس از مرگ کارل مارکس - نخستین مقاله دوقسمتى ماکس وِبِر(Max Weber) به نام اخلاق پروتستانى و روح سرمایه دارى، در آرشیو علوم اجتماعى منتشر شد. دومین قسمت این مقاله در سال ۱۸۰۴، یعنى درست صد سال قبل به چاپ…

پروتستان گرایی رادیکال

اشاره: منو زیمونس ( ۱۵۶۱- ۱۴۹۶) رهبر فرقه ی افراطی منونیت ها Mennonites در هلند و آلمان شمال غربی بود. منو از جمله کسانی است که یکی از آن جدال های روحی شایع در قرن شانزدهم را تجربه کرده و آن را پشت سر نهاده بود. به سال ۱۵۳۵،…