صفحه آرشیو

نگاهی گذرا به واژه «عشق» در اشعار حضرت امام خمینی (ره)

نگاهی گذرا به واژه «عشق» در اشعار حضرت امام خمینی (ره)

نگاهی گذرا به واژه «عشق» در اشعار حضرت امام خمینی (ره)

آیا تا به حال اتفاق افتاده به بهانه مشق و درس ، با واژه عشق و مشتقاتش دمخور شده باشی و رفیق. تا به همذات پنداری با «بایزید» دچار شوی که:«به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده ، چنان که پای به برف فرو شود به عشق فرو می…