صفحه آرشیو

نگاه به چهره علی علیه السلام عبادت است

نگاه به چهره علی علیه السلام عبادت است

نگاه به چهره علی علیه السلام عبادت است خلاصه پرسش «النظر إلی وجه علی عباده؛ نگاه به چهره علی(ع) عبادت است». آیا این روایت در منابع حدیثی اهل‌سنت نیز وجود دارد؟اگر دارد از چه راویانی است؟ پرسش لطفاً حدیث «نگاه…