صفحه آرشیو

نگاه كردن دختران

آیا نگاه کردن دختران به زنان بد حجاب و بدون قید و بند می تواند تأثیری روی آنها داشته باشد؟

تردیدی نیست برخی نگاه ها آثار منفی غفلت و عادی شدن ناهنجاری را در پی دارد و موجب توجه انسان به غرایز و در نتیجه از دست دادن نیرو و قوای معنوی می شود و آدمی را از راه تهذیب باز می دارد. اگر به قصد پندگیری نگاه کنید می تواند عبادت شود حضرت…