صفحه آرشیو

نیازمندی قرآن به تفسیر

نیازمندی قرآن به تفسیر

نیازمندی قرآن به تفسیر پذیرش اصل نیازمندی قرآن به تفسیر و تبیین دامنه ی آن از دیگر مبانی نظری عام امامیه در تفسیر است. اساساً بدون اعتقاد به این اصل، اقدام به تفسیر قابل توجیه نیست. سخن گفتن از تفسیر یک متنْ زمانی رواست که یا…