صفحه آرشیو

هجرت پیامبر به مدینه

هجرت پیامبر به مدینه

اندر نادرستی خبر «طلع البدر علینا»

يکي از موضوعات مورد بحث در هجرت، استقبال از حضرت محمد (ص) در آستانۀ ورود به محلۀ قباست و از روايات مشهور اين استقبال، سرودي است که گفته مي‌شود در آنجا توسط دختران و کنيزکان خوانده شد. اين سرود ميان مردم شهرتي فراوان دارد…