صفحه آرشیو

هدایت

هدایت

مسئله ی هدایت در قرآن

سؤال:مفسرین در آیه(اهدنا الصراط المستقیم) سخنی دارند و می گویند: طالب هدایت باید قبلاً فاقد آن باشد تا بتواند آن را از خداوند بخواهد، بنابراین مسلمان خداشناس و یکتاپرستی که خود هدایت یافته و واجد هدایت است و در راه مستقیم هدایت قدم برمی…