صفحه آرشیو

هدف از خلقت انسان

خداوند انسان را با چه هدفی خلق کرد؟

پاسخ اجمالی الف) خالقیت پروردگار متعال اقتضا می کرد که خلق کند و دست به آفرینش بزند. ب) نظام آفرینش نظامی حکیمانه و هدفمند است. ج) علت غایی و هدف نهایی خلقت کائنات و پیدایش موجودات، انسان می باشد چرا که…