صفحه آرشیو

هفتم جمادی الاول

هفتم جمادی الاول

هفتم جمادی الاول ۱٫ لغو امتیاز تنباکو به فتوای میرزای شیرازی ( ۱۲۷۰ ه.ش) ۲٫ تصرّف سرزمین مازندران توسّط سپاهیان علاءالدّین محمّد تَکشِ خوارزمشاه http://shiastudies.com هفتم جمادی الاول