مدارا با همسایگان حضرت امام امیرالمؤمنین على فرمود: «و مِن عَلامَهِ أَحَدِهِم … آمِنا مِنهُ جارُهُ … لایُضارُّ بِالجارِّ»؛ «و یکى از علامتهاى شیعه این است که همسایه‏اش از [دست و زبان] او در امان است و ضررى به همسایه نمى‏رساند».[۱] امام جواد  نیز در روایتى فرمود: «إِنَّما شیِعَهُ عَلىٍّ… بَرکَهٌ لِمَن جاوَروُا و سِلمٌ […]