صفحه آرشیو

همسران پیامبر

همسران پیامبر

عایشه از زبان عایشه

عایشه از زبان خودش در صحاح سته آن چه در این نوشتار می آید، بررسی و نقدی است بر توصیفاتی که عایشه از زبان خودش در مورد خودش بیان داشته و در آن به نحوه ی برخورد خود با پیامبر (ص) یا اهل بیت ایشان یا زنان دیگر پیامبر (ص) اشاره…