صفحه آرشیو

وال من والاه

آیا جمله «اللّهم وال من والاه» قرینه ای برای معنی مولی در حدیث غدیر بر محبت نیست؟

آیا جمله «اللّهم وال من والاه» قرینه ای برای معنی مولی در حدیث غدیر بر محبت نیست؟ با عرض سلام؛ اگر منظور رسول خدا(ص) از حدیث غدیر، ولایت و رهبری و امامت بود، پس چرا ایشان بلا فاصله فرمودند: «اللّهم وال من والاه، و عاد من عاداه»؟! چرا ایشان…

معنی «اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» که پیامبر(ص) در غدیر خم فرمودند چیست؟

معنی «اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» که پیامبر(ص) در غدیر خم فرمودند چیست؟ رسول خدا» فرمود: «هر که من مولاى اویم این (على) مولاى اوست. خدایا دوست بدار آنکه او رادوست بدارد و دشمن دار هر که او را دشمن دارد.» شیعه ماهیت حادثه غدیر خم و…