صفحه آرشیو

واژه ها

واژه ها

بررسی سیر تحول و ارتباط معانی واژه اثم

مقدمه: شناخت واژه ها و مفردات قرآن از جمله مقدمات مهم در فهم قرآن و تفسیر آن به شمار می رود. هر کس که بخواهد از دریای بی کران قرآن بهره برد و بر شگفتنی های آن مطلع گردد به ناچار می باید بر الفاظ آن آشنا باشد و به ویژه که در برخی از…