صفحه آرشیو

واژگان قرآن

واژگان قرآن

دلالت های تربیتی – اخلاقی واژگان قرآن

پژوهشگران گذشته به زیباشناختی مسائل اخلاقی در سبک قرآن تذکّر داده اند و در یافتن نکات برجسته در بیان قرآنی کوشیدند و فصل هایی با نام های مختلف در آثارشان به آن اختصاص داده اند. ویژگی تربیتی - اخلاقی موضوع این پژوهش است که تحت عناوین زیادی…