صفحه آرشیو

وجه الله

«کلّ شیء هالک إلا وجهه»؛ گفته اند امام علی وجه خدا است. معنای آن چیست؟

«کلّ شیء هالک إلا وجهه»؛ گفته اند امام علی وجه خدا است. معنای آن چیست؟ پرسش «کلّ شیء هالک إلا وجهه» (قصص،۸۸)؛ گفته اند امام علی وجه الله است. معنای آن چیست؟ پاسخ اجمالی وجه خدا چیزى است که با آن براى خلقش نمودار است، که خلقش هم با آن…