صفحه آرشیو

وجود خدا

آیا بی نهایت بودن وجود خدا منافاتی با وجود دیگر موجودات ندارد؟

آیا بی نهایت بودن وجود خدا منافاتی با وجود دیگر موجودات ندارد؟ پاسخ اجمالی معنای بی نهایت بودن خدا این است که ذات خداوند از هر جهت نامتناهی و دارای تمام کمالات است و از هر جهت که فرض شود نامحدود است، جایی نیست که نباشد، زمانی نیست که…