صفحه آرشیو

وسعت علم و آگاهی امامان علیهم السلام

وسعت علم و آگاهی امامان علیهم السلام

وسعت علم و آگاهی امامان علیهم السلام سدیر یکى از شاگردان امام صادق (ع) مى گوید: با چند نفر از شاگردان ، در مجلس نشسته بودیم ، ناگاه امام صادق (علیه السلام) وارد آن مجلس شد، ولى در حالى که خشمگین بود، در مسند خود نشست و با ناراحتى فرمود:…