صفحه آرشیو

وصی

وصی و وصایت دراندیشه شیعی

وصی و وصایت دراندیشه شیعی در اندیشه اعتقادی دانشمندان شیعی، مسئله وصایت بعد از رسول خاتم از جایگاه اعتقادی بسیار مهمی برخوردار بوده و متکلمان و دیگر عالمان شیعی وجود وصی را در بخشی از منظومه فکری شیعی، در نظام بخشیدن به امور دین و دنیای…

وصی و وصایت در اندیشه اهل سنت

وصی و وصایت در اندیشه اهل سنت آن‌گونه که از عنوان پیداست در این گزینه بحث در مفهوم کلامی و اعتقادی وصیت ـ که مربوط به اوصیای پیامبران است، ـ می‌باشد که در این‌باره، بنا بر شواهد موجود در منابع اهل‌سنت آنان اصل مسئله تعیین وصی و وصایت را…

معنا و مصداق وصی در قرآن و روایات

معنا و مصداق وصی در قرآن، روایات یکی دیگر از واژگانی که در بحث امام و امامت بحث و بررسی شده است، واژگان وصی و وصایت است که در این زمینه میان علما و اندیشمندان شیعه و سنی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد؛ شیعه ادعا دارد که رسول خدا بعد از خود،…

معنای لغوی و اصطلاحی سه واژه وصی، وحی و رسول چیست؟

معنای لغوی و اصطلاحی سه واژه وصی، وحی و رسول چیست؟ پرسش لطفاً معنای لغوی و اصطلاحی سه واژه وصی، وحی و رسول را بیان کنید. پاسخ اجمالی ۱٫ وصی در لغت به معنای: اندرز دهنده، وصیت کننده، سفارش کننده و ... آمده است. و در اصطلاح فقه؛ کسی که…