صفحه آرشیو

وظیفه ی ما در مقابل شبهات

وظیفه ی ما در مقابل شبهات

وظیفه ی ما در مقابل شبهات برخی می گویند: انسان در هر سنّ و معلوماتی که باشد، بی هیچ قید و شرطی می تواند به هر سخنی گوش فرا دهد، هر مقاله و کتابی را مطالعه کند و نباید برایش در این جهت هیچ گونه مانعی ایجاد کرد. اینان برای اثبات نظریه ی…