«وعده» و «وعید» در قرآن به چه معنا است، و تفاوت آنها چیست؟ وعد و وعید در لغت لغت‌شناسان معتقدند که واژه «وعد» هم در «وعده خیر» و هم در «وعده شرّ» کاربرد دارد، ولى «وعید» فقط در وعده‌های تهدیدآمیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۱] قرآن کریم هم در بشارت‌ها و هم در تهدیدها از واژه […]