صفحه آرشیو

ولایت تشریعی

فرق اراده تکوینی با اراده تشریعی خداوند چیست؟ و آیا اراده تکوینی تخلف ناپذیر است؟

فرق اراده تکوینی با اراده تشریعی خداوند چیست؟ و آیا اراده تکوینی تخلف ناپذیر است؟ پاسخ اجمالی اراده در خدای متعال به معنای حکم و دستور، همراه با وقوع آن در خارج است. اراده‌هایی که در قرآن کریم به خدای متعال نسبت داده شده، دو نوع است: ۱٫…