صفحه آرشیو

ولایت در قرآن و اهل سنت

ولایت در قرآن و اهل سنت

ولایت در قرآن و اهل سنت اهل سنت ولایت را در قرآن چگونه تفسیر می کنند؟ پاسخ اجمالی بنابر اعتقاد شیعه ولایت امیرمومنان علی (ع) درآیه ۵۵ سوره آل عمران به صراحت بیان شده است. دراین که مقصود از ولی و ولایت یاد شده چیست بین عالمان…