صفحه آرشیو

ولی نعمت

ولی نعمت به چه معنا است، و چرا می‌گوییم: اهل‌بیت(ع) ولی نعمت ما هستند؟

ولی نعمت پرسش معنای ولی نعمت چیست؟ چرا اهل‌بیت را ولی نعمت ما می‌گویند؟ پاسخ اجمالی ولی نعمت به معنای صاحب نعمت است؛ یعنی کسی که نعمت‌های ما از جانب او است. چنانچه از آیاتی مانند آیه ۵۳ سوره نحل  و آخرین آیه از سوره…