صفحه آرشیو

پاسخ به شبهاتی پیرامون شکل ظاهری امیرالمومنین

پاسخ به شبهاتی پیرامون شکل ظاهری امیرالمومنین

پاسخ به شبهاتی پیرامون شکل ظاهری امیرالمومنین در بعضی کتب درباره اوصاف جسمانی امیرالمؤمنین علی (ع) آمده است که ایشان دارای قدی نسبتا کوتاه و شکمی برجسته بوده اند و همچنین جز موهای اطراف سر،مویی نداشتند(جلو و وسط سر ایشان طاس…