صفحه آرشیو

پذیرش ولایت و امامت ائمه(ع) شرط قبولی اعمال

پذیرش ولایت و امامت ائمه(ع) شرط قبولی اعمال

پذیرش ولایت و امامت ائمه(ع) شرط قبولی اعمال «علی(ع) نماز مؤمنان و روزه آنان است!» آیا این عبارت برگرفته از روایات است؟ مقصود از آن چیست؟ پرسش «علی(ع) نماز مؤمنان و روزه آنان است!» آیا این عبارت برگرفته از روایات است؟ مقصود از آن چیست؟…