صفحه آرشیو

پنج ویژگی امام در قرآن

پنج ویژگی امام در قرآن

پنج ویژگی امام در قرآن پنج ویژگی امام را طبق آیات قرآنی ذکر کنید؟ پرسش اگر ممکن است لطف کنید و آن آیه ای که در قرآن پنج ویژگی امام را ذکر کرده است را برایم بفرستید؟ پاسخ اجمالی قرآن کریم در ادامه بیان داستان نجات حضرت…