صفحه آرشیو

پیامبران از چه چیزهایی و در چه مقام‌هایی معصوم هستند؟

پیامبران از چه چیزهایی و در چه مقام‌هایی معصوم هستند؟

پیامبران از چه چیزهایی و در چه مقام‌هایی معصوم هستند؟ پیامبران از چه چیزهایی و در چه مقام‌هایی معصوم هستند؟ در این نگاه عصمت از دو منظر تقسیم می‌شود: الف  عصمت سه قسم دارد: عصمت در تلقی و ابلاغ وحی؛ عصمت در عمل و امور عادی…