صفحه آرشیو

پیامبر اکرم از حوادث آینده خود آگاه بوده است

پیامبر اکرم از حوادث آینده خود آگاه بوده است

پیامبر اکرم از حوادث آینده خود آگاه بوده است طبق احادیثی که در منابع اهل سنت آمده است بر ما ثابت می شود که پیامبر اکرم از حوادث اینده خود آگاه بود است که اینک به برخی از احادیث اشاره می شود. 1)سیوطی در کتاب «تنویر الحوالک فی شرح…