بپرهیز از کارى که موجب عذرخواهى می ‏شود. امالی(صدوق) ص ۳۲۳

محبوبترین برادرانم علی ابن ابیطالب و محبوبترینِ عموهایم حمزه است. « امالی صدوق/مجلس۸۲»