صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، ازدواج، سنتی جاودان است

پیامبر اکرم (ص) ، ازدواج، سنتی جاودان است

پیامبر اکرم (ص) ، ازدواج، سنتی جاودان است عکاف بن بشیر تمیمی نزد پیامبر (ص) آمد. پیامبر به او فرمود: آیا همسر داری؟گفت: نه.فرمود: آیا کنیز داری؟گفت: نه.فرمود: آیا ثروت انجام کار خیر داری؟گفت: بله. فرمود: در این صورت تو از…