صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، اهداف رسالت.

پیامبر اکرم (ص) ، اهداف رسالت.

پیامبر اکرم (ص) ، اهداف رسالت. گروهی از اعراب که به دلیل دگرگونی زمان و بدی اوضاع نشانه‌های حزن، فقر و نیاز در آنان نمایان بود نزد پیامبر (ص) آمدند. پیامبر (ص) وضعیت آنها را بد دید، آن‌ها نیازمند بودند... پیامبر (ص) مردم را به صدقه دادن…