صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، خطر تحریف

پیامبر اکرم (ص) ، خطر تحریف

پیامبر اکرم (ص) ، خطر تحریف رسول اکرم (ص) مردی را که «ابن اللتبیه» خوانده می‌شد به کار گمارد تا از قبیله بنی سلیم زکات دریافت کند. وقتی زکات را دریافت نمود، نزد پیامبر (ص) آمد، پیامبر از او حسابرسی کرد.مرد به پیامبر گفت: این مال برای شما…