صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، فرمانبرداری در کار، نیک و شناخته شده است

پیامبر اکرم (ص) ، فرمانبرداری در کار، نیک و شناخته شده است

پیامبر اکرم (ص) ، فرمانبرداری در کار، نیک و شناخته شده است رسول اکرم (ص) یکی از مردان انصار را به فرماندهی سپاهی برگزید و آنها را برای جنگ فرستاد. او افراد سپاه را فرمان داد که دستورات فرمانده خود را شنیده و اطاعت کنند.فرمانده سپاه به…