صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، قدر کفاف، صیانت شخص است

پیامبر اکرم (ص) ، قدر کفاف، صیانت شخص است

پیامبر اکرم (ص) ، قدر کفاف، صیانت شخص است رسول خدا (ص) بر شترچرانی گذر کرد و کسی را فرستاد تا از او شیر بخواهد. شتربان گفت: آنچه در پستان شتر است صبحانه قبیله است و آنچه در ظرفهاست شام آنهاست. رسول خدا (ص) فرمود: خدایا مال و…