صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، نه برای ستم

پیامبر اکرم (ص) ، نه برای ستم

پیامبر اکرم (ص) ، نه برای ستم ایاس بن اکوع به نقل از پدرش گفت: رسول خدا (ص) ابوبکر را به سوی طائفه فزاره فرستاد، من هم همراه او بودم، تا اینکه نزدیک آبگاه شدیم. ابوبکر شادمان شد، هنگامی که نماز صبح را خواندیم به ما فرمان حمله…