صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، گناه خود را کتمان کن.

پیامبر اکرم (ص) ، گناه خود را کتمان کن.

پیامبر اکرم (ص) ، گناه خود را کتمان کن. مردی نزد رسول اکرم (ص) آمد و گفت: من زنا کردم.پیامبر چهره خود را از او برگرداند. مرد از سوی دیگر پیامبر آمد و همان سخن را تکرار کرد. پیامبر چهره خود را از او برگرداند.مرد مرتبه سوم نزد رسول خدا (ص)…