صفحه آرشیو

چرا خداوند در قرآن از مثال و تشبیه استفاده کرده است؟

چرا خداوند در قرآن از مثال و تشبیه استفاده کرده است؟

چرا خداوند در قرآن از مثال و تشبیه استفاده کرده است؟ پرسش : چرا خداوند در قرآن از مثال و تشبیه استفاده کرده است؟ پاسخ اجمالی: تشبیه و مثال وسیله اى براى تجسم حقیقت است. قرآن گاهى در مقام بیان ضعف مدعیان، عجز آنان را در مقابل مگس به تصویر…