برخی طرح های در دست اقدام مجمع جهانی شیعه‌شناسی طرح بزرگ منشور جهانی تشیع در جهت تبیین اصول عقاید، مسلمات و آرمان‌های شیعه برگزاری همایش ملّی ژئوپلیتیک شیعه برگزاری نشست‌ها و کنگره‌های علمی به ویژه همایش بین الملل شیعه‌شناسی چاپ بیش از صد و ده عنوان کتاب تخصصی در گرایش‌های مختلف شیعه‌شناسی توسعه فعالیت‌های مجازی […]

معرفی مجمع جهانی شیعه شناسی     مقدمه در عصر نهضت فکری که تمام راه ها باز و زمینه و بستر فکری برای هرگونه تحقیق علمی آماده است، این مجمع در راستای جامۀ عمل بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری نسبت به احیاء و گسترش فرهنگ و معارف حقه اسلام و پس از آنکه ایشان […]