صفحه آرشیو

چهارمین دوره تاریخی امامت (2)

چهارمین دوره تاریخی امامت (۲)

چهارمین دوره تاریخی امامت (۲) ۴)تولد کودکی در خاندانش از نسل پیامبر (ص) مأمون می خواست از نسل پیامبر(ص)کودکی در خاندانش به دنیا آید، و آن را عامل فضل و کرامت خویش به حساب آورد، که البته امام جواد(ع) از امالفضل، صاحب فرزندی…