صفحه آرشیو

چهارمین دوره تاریخی امامت (4)

چهارمین دوره تاریخی امامت (۴)

چهارمین دوره تاریخی امامت (۴) تلاش های دستگاه خلافت با انتقال امام هادی(ع) به بغداد، دور تازه ای از سیاست های دستگاه خلافت، در برابر پیشوای دهم آغاز گردید. آنان در ظاهر به حضرت (ع) احترام می کردند، اما در واقع، سیاست های شیطانی…