صفحه آرشیو

چهارم جمادی الثانی

چهارم جمادی الثانی

چهارم جمادی الثانی ۱٫ درگذشت ابن‏ سعد واقدی، کاتب «طَبَقاتُ الکبری» ۲٫ عزیمت شاه طهماسب اوّل صفوی به جنگ سلطان سلیمان عثمانی http://shiastudies.com چهارم جمادی الثانی