چهار هزار شاگرد امام صادق علیه السلام   خلاصه پرسش آیا واقعاً امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش داد؟ پرسش آیا واقعاً امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش داد؟ این تعداد با توجه به محدودیت‌های حکومتی و شهری مدینه، قابل پذیرش است؟ پاسخ اجمالی آنچه در نقل‌ها آمده آن است که چهار هزار نفر از […]