صفحه آرشیو

کاتولیک

کاتولیک

مسیحیت کاتولیک و تجدد

در بخش اعظم تحقیقات و بررسی های به عمل آمده درباره مدرنیته و تجدد (Modernity)، مهم‌ترین پیامدی که مورد تأکید جدی قرار گرفته است، پدیده جهانی شدن (globalization) است. در واقع، مدرنیته پدیده‌ای در حال جهانی و همگانی شدن است؛ یعنی…

بررسى نقادانه وحی و کتاب مقدس در الهیات کاتولیک(۱)

اشاره از دیدگاه کلیساى کاتولیک، خدا از راه القاى تدریجى سرّ خاصش به صورت اعمال و کلمات، خود را بر آدمى آشکار ساخته است. از آنجاکه کتاب مقدس به الهام الاهى نوشته شده، کتاب مقدس در حقیقت کلام خداست. به بیان دیگر، خدا مؤلف کتاب مقدس است; زیرا…

بررسى نقادانه وحی و کتاب مقدس در الهیات کاتولیک(۲)

کتاب مقدس خدا خود را در مسیح مکشوف نموده و این انکشاف در کتاب مقدس ثبت گردیده است: «در واقع کلمات خدا، که با کلمات آدمیان بیان شده است، از هر جهت شبیه کلام بشرى است، درست همان طور که کلمه پدر ازلى، هنگامى که بدن ضعیف بشرى را…

آیین کاتولیک روم (۱)

اشاره نویسنده این مقاله در ابتدا به حیطه معنایى و شمولِ عنوان آیین کاتولیک روم مى پردازد و بر این نکته تأکید مى نهد که عمده مشخصه کاتولیک رومى به مثابه یک سنت توجه به جنبه هاى الاهیاتى و اعتقادى است و همین آن را از دیگر آیین هاى دینىِ رقیب…

آیین کاتولیک روم (۲)

رهبانیّت اما اولین اعتراض به مکتب کنستانتین را نه فرقه گراها، بلکه راهبان کاتولیک مطرح ساختند. نهضت رهبانىِ جدید تقریباً تأثیر مستقیمى بر کلیسا داشت; اسقف ها از میان کسانى که تا حدى تعلیمِ رهبانیت دیده بودند انتخاب مى شدند. براى مثال،…

آیین کاتولیک روم (۳)

مدرنیسم کلیساى کاتولیک همان گونه که نمى توانست تحولات اجتماعى، اقتصادى و سیاسى متنوع را در آغاز قرن نوزدهم نادیده بگیرد، نمى توانست از تحولات فکرى مشابه نیز چشم پوشى کند. همچنان که این تحولات به تدریج بر دانشوران کاتولیک تأثیر گذاشتند،…

آیین کاتولیک روم (۴)

مشارکت و سرانجام این اصل مشارکت است که کاتولیک ها آن را مى پذیرند: راه انسان به خدا، و راه خدا به نوع بشر، نه تنها یک راه با واسطه، بلکه راهى جمعى نیز است. حتى هنگامى که مواجهه انسان و خدا کاملا شخصى و فردى است، مى توان آن را جمعى دانست، از…

آیین کاتولیک روم (۵)

کلیسا، ملکوت خدا و آیین هاى مقدس از نظر کاتولیک ها، کلیسا کل مجموعه، یا سرجمع اشخاصى است که خداى پدر از آنها خواست تا خداوندىِ عیسى، یعنى پسر، را در کلام، آیین مقدس، در شهادت دادن و خدمت گزارى بپذیرند، و به واسطه قدرت روح القدس در مأموریت…

الهیات رهایی بخش

کلیسای کاتولیک رمی با وجود بحرانهای قرن نوزدهم و بیستم که مردم تشنه ی معنویت را متوجه بازگشت به اصول و حقایق قدیم دین کرده بود نتوانست پاسخگوی انتظارات باشد. فعالیت های کلیسا چه در محدوده ی منافع ملی و چه در بلوک بندی سیاسی غرب در حوزه ی…

روحانیت کاتولیک و کارکرد مشروعیت بخشى و عدم مشروعیت بخشى

اگر اين عبارت ماکس وبر را بپذيريم که کار ويژه هاى روحانى عبارتند از: 1 - فهماندن آئين خود به ديگران 2 - دفاع عقيدتى در برابر اديان و مذاهب رقيب 3 - تعيين محدوده امور دينى از غيردينى 4 - تعبير و تفسير متون دينى 5 - جلوگيرى از سرد شدن مردم…