صفحه آرشیو

کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (2)

کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱)

کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۱) مقدمهجهان مدرن و پسامدرن نسبت به مرحله پیشامدرن تفاوت های فراوان دارد. بسیاری ازکمبود ها، مجهول ها، ناداری و نادانی ها و محدودیت و محرومیت هایی که مردم در گذشته داشتند و آن را حس می…

کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲)

کارکرد حقوقی عدالت در مکتب اهل بیت علیهم السلام (۲) امام صادق علیه السلام می فرماید:به درستی پایداری اسلام و مسلمین در این است که دارایی و اموال در نزد کسانی که حقوق آن ها را نیک می شناسد و مطابق حقوق آن ها توزیع و هزینه می کند قرار…