صفحه آرشیو

کتاب‌شناسی صحیح بخاری

کتاب‌شناسی صحیح بخاری

کتاب‌شناسی صحیح بخاری چرا شیعیان بعضی از روایات صحیح بخاری را که با عقیده آنها سازگاری دارد قبول می‌کنند و بعضی دیگر را به جهت هم‌خوان نبودن رد می‌کنند؟ پرسش چرا شیعه بعضی از روایات صحیح بخاری را قبول می‌کند و بعضی دیگر را رد…