صفحه آرشیو

کرامیه

کرامیه

کرامیان

تحقيق درباره بعضى از فرق اسلامى كه امروزه در قالب يك گروه از آنها اثرى باقى نمانده است، از مباحث قابل توجه و تأمل است.در مطالعات فرقه شناسى اسلامى عمدتاً چهار ويژگى را بايد مدنظر قرار داد:الف) حيات فرهنگى ـ اجتماعى هر فرقهب) ميزان تأثير يك…