صفحه آرشیو

کشتن 999 نفر از هزار نفر به وسیله امام زمان

کشتن ۹۹۹ نفر از هزار نفر به وسیله امام زمان

کشتن ۹۹۹ نفر از هزار نفر به وسیله امام زمان شبهه:آیا واقعیت دارد که امام زمان (عج) از هر هزار نفر ۹۹۹ نفر را خواهد کشت؟ یکى از شبکه‌هاى وهابى روایاتى از کتاب هاى شیعه خوانده که بر طبق آن‌ هنگامى که حضرت مهدی ظهور کند، از هر هزار نفر ۹۹۹…