صفحه آرشیو

کشور ارمنستان

سفر رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی به کشور ارمنستان

دکتر آیت پیمان جهت رایزنی فرهنگی و همکاری های علمی وارد کشور ارمنستان شد. دکتر آیت پیمان با سفر به کشور ارمنستان ضمن دیدار با علما و مراکز فرهنگی کشور ارمنستان  و برخی موسسات و سازمانهای فرهنگی و دینی وارد  این کشور شد. …