دکتر آیت پیمان جهت رایزنی فرهنگی و همکاری های علمی وارد کشور ارمنستان شد.   دکتر آیت پیمان با سفر به کشور ارمنستان ضمن دیدار با علما و مراکز فرهنگی کشور ارمنستان  و برخی موسسات و سازمانهای فرهنگی و دینی وارد  این کشور شد.   ایشان در ابتدای این سفر با بازدید از مرکز رهبری جهانی […]